Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Dostępna Szkoła

Dostępna Szkoła

Dostępna Szkoła

Projekt pn. „Dostępna szkoła” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU „DOSTĘPNA SZKOŁA”

Ogłasza się nabór uczniów/uczennic z klas IV-VII szkół podstawowych i II-III gimnazjóworaz ich rodziców/opiekunów prawnych do udziału w projekcie „Dostępna szkoła” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,
Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Celem głównym projektu jest wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia ogólnokształcącego 28 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami i wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i informatycznych poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych oraz doposażenie szkół w sprzęt TIK.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice i rodzice/opiekunowie prawni, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w formach wsparcia w okresie roku szkolnego 2017/2018.
Projekt przewiduje udział uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w zajęciach specjalistycznych oraz współuczestnictwo uczniów/uczennic bez niepełnosprawności ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w ramach zajęć integracyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Ponadto, rodzice/opiekunowie prawni będą mogli skorzystać z konsultacji ze
specjalistami/kami: pedagogiem/żką, psychologiem/żką oraz specjalistami/kami (np. dietetykiem, diabetologiem, neurologiem, rehabilitantem).
Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
1. Zajęcia specjalistyczne:
Projekt pn. „Dostępna szkoła” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 Zajęcia usprawniające wzrok
 Kurs obsługi programów czytających
 Terapia metodą Tomatis
 Terapia integracji sensorycznej
 Terapia indywidualna
 Terapia Biofeedback
 Rehabilitacja ruchowa
 Zajęcia logopedyczne
 Zajęcia usprawniające słuch
 Terapia ręki
 Terapia behawioralna
 Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością
2. Zajęcia integracyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych:
 Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczno-techniczne
 Zajęcia rozwijające kompetencje przedsiębiorcze
 Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się
 Zajęcia rozwijające kompetencje naukowe
3. Konsultacje dla rodziców/opiekunów prawnych
Nazwa konsultacji Przewidywany udział rodziców/opiekunów prawnych
Konsultacje z psychologiem/żką i pedagogiem/żką
Konsultacje dla rodziców/opiekunów prawnych wszystkich dzieci biorących udział w projekcie
Konsultacje ze specjalistami/kami (np. dietetykiem, diabetologiem, neurologiem, rehabilitantem)
Konsultacje dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie
REKRUTACJA DO PROJEKTU PROWADZONA BĘDZIE W TERMINIE OD 06 WRZEŚNIA 2017 R. DO 14 WRZEŚNIA 2017 R.
Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów/ek szkolnych, a także na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych szkół objętych projektem.
Wyniki zostaną ogłoszone na tablicach informacyjnych szkół biorących udział w projekcie.
Projekt pn. „Dostępna szkoła” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych szkół objętych projektem.

 

Kalendarium

Niedziela, 2018-10-21

Imieniny: Celiny, Hilarego

Statystyki

  • Odwiedziny: 272839
  • Do końca roku: 71 dni
  • Do wakacji: 243 dni