Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Rok szkolny 2018/2019

 

 

Zadania główne

 

 

Zadania szczegółowe i sposób realizacji

 

 

Termin

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych  potrzeb rozwojowych
 i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

1) indywidualne rozmowy z nauczycielami, uczniami, ich rodzicami, specjalistami pracującymi z młodzieżą,

2) udzielanie pomocy nauczycielom w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno-

pedagogicznych oraz w analizie innej dokumentacji dotyczącej ucznia,

3) konsultowanie indywidualnych przypadków w zakresie diagnozy ze specjalistami z zewnątrz

w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych,

4) postulowanie kierowania uczniów przejawiających poważne trudności dydaktyczne do poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych (przygotowanie/ współpraca w przygotowaniu opinii dotyczącej ucznia, rozmowy z rodzicami mającymi wątpliwości, co do zasadności specjalistycznej diagnozy).

 

w ciągu całego roku - według potrzeb

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

1) prowadzenie obserwacji, rozmów, wywiadów szczególnie w kontekście  zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową uczniów i ich rodzin, sposobem

spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi,

2) prowadzenie badań ankietowych i innych, w tym w oparciu o autorskie narzędzia diagnostyczne,

3) współpraca z różnymi instytucjami, dwukierunkowe przekazywanie informacji na temat

sytuacji poszczególnych uczniów – aktualizacja wiedzy w tym zakresie.

 

w ciągu całego roku - według potrzeb

3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

1) postulowanie organizacji zajęć specjalistycznych np. dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, rewalidacyjnych

2) prowadzenie rozmów indywidualnych z uczniami przejawiającymi  trudności wychowawcze,

3) projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku

do uczniów,

4) występowanie z propozycją udzielania uczniom pomocy w formie IPET

 

 

w ciągu całego roku - według potrzeb

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

1) prowadzenie/organizowanie zajęć o charakterze profilaktyki  pierwszorzędowej – promocja zdrowego stylu życia, uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, ukazanie alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych  i problemowych,  profilaktyka przemocy,

2) koordynowanie udziału uczniów w lokalnych i ogólnopolskich programach o charakterze

profilaktyczno-wychowawczym,

3) postulowanie objęcia opieką prawną uczniów wychowujących się w środowiskach

dysfunkcyjnych, opiniowanie spraw uczniów dotkniętych niedostosowaniem społecznym, przemocą domową i opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich.

 

w ciągu całego roku - według potrzeb

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych,

zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy

w środowisku szkolnym

i pozaszkolnym uczniów.

1) rozmowy z uczniami, w celu umożliwienia im głębszego zrozumienia własnych postaw,  przekonań, atrybucji, oczekiwań oraz wartości, wpływu innych ludzi na ich zachowanie,  a także wpływu ich zachowania na otoczenie,

2) pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

3) prowadzenie (organizowanie) zajęć wychowawczych z uczniami np. kształtowanie  umiejętności interpersonalnych, sposoby rozwiązywania konfliktów – innych,

w miarę zauważanych i zgłaszanych przez nauczycieli, dzieci i rodziców potrzeb,

4) pomoc w organizowaniu zajęć adaptacyjno-integracyjnych,

5) porady na temat sposobów efektywnego uczenia się,

6) konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni

psychologiczno-pedagogicznych  w zakresie specjalistycznej diagnozy.

 

w ciągu całego roku - według potrzeb

6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych
i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w stosunku do uczniów.

1) pomoc stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego  porozumienia w spornych kwestiach (rola osoby neutralnej i bezstronnej),

2) udzielanie porad, pomoc w zakresie rozwiązywania sytuacji  konfliktowych w klasach,

3) udzielanie uczniom porad i pomocy w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z kontaktami rówieśniczymi w tym, z presją negatywnych wzorców,

4) porady związane z rozwiązywaniem trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,

5) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z nauczycielami,

6) opieka na Klubem Mediatora Rówieśniczego

7) zwracanie szczególnej uwagi na kwestię sprawiedliwości i etycznego traktowania uczniów   przez nauczycieli i przestrzeganie ustaleń Konwencji o Prawach Dziecka,

8) udzielanie porad rodzicom w sprawach trudności wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu

sytuacji konfliktowych z dziećmi,

9) poradnictwo wychowawcze mające na celu modyfikowanie sposobu postępowania rodziców

oraz ich postaw wychowawczych wobec dzieci, słuchanie o pojawiających się trudnościach,  radzenie, jakie działania można podjąć – w tym tłumaczenie ograniczeń, jakie należy postawić dziecku,

10) udzielanie informacji o funkcjonujących organizacjach na rzecz pomocy rodzinie,

 

w ciągu całego roku - według potrzeb

7. Udzielanie pomocy rodzicom
 i nauczycielom w rozpoznawaniu
 i rozwijaniu indywidualnych

możliwości, predyspozycji
i uzdolnień uczniów.

1) postulowanie zajęć rozwijających predyspozycje i uzdolnienia uczniów

2) przygotowywanie, zapraszanie specjalistów z zewnątrz  lub prowadzenie pogadanek, prelekcji, odczytów,

 

w ciągu całego roku - według potrzeb

8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

1) organizowanie/prowadzenie szkoleń na tematy związane z profilaktyką, opieką, wychowaniem,

2) pomoc nauczycielom w opracowaniu programów pracy wychowawczej,

3) współpraca przy tworzeniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

 dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

4) udzielanie porad w przygotowaniu zajęć do dyspozycji wychowawcy,

6) udzielanie nauczycielom informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb ucznia,

7) wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka,

8) udzielanie porad nauczycielom w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających

trudności przystosowawcze oraz proponowanie metod wychowawczych postępowania z nimi,

9) pozyskiwanie rodziców do współudziału w realizacji postulowanych wobec ich dzieci działań.

 

w ciągu całego roku - według potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Realizowanie zadań z zakresu pomocy materialnej udzielanej uczniom.

 

1) współdziałania z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia  materialnego (np. MOPS, instytucje samorządowe i in.),

2) dyskretne monitorowanie sytuacji materialnej uczniów.

 

w ciągu całego roku - według potrzeb

 

10. Realizowanie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

1) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc
w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem

 kształcenia i kariery zawodowej,

4) koordynowanie realizacji programu WSDZ,

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,

 

 

w ciągu całego roku - według potrzeb

11. Organizacja pracy własnej.

1) zapewnienie w rozkładzie zajęć możliwości kontaktowania się uczniów i rodziców,

2) stała współpraca z władzami szkoły, wychowawcami, nauczycielami, rodzicami, samorządem szkoły, pielęgniarką szkolną,

3) współdziałanie z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problematyką opieki

 i wychowania.

4) uwzględnianie w swojej pracy bieżących potrzeb i oczekiwań środowiska szkolnego,

5) prowadzenie obowiązującej dokumentacji tj: dziennik pracy, w którym rejestruje się wykonane czynności w danym dniu, ewidencję uczniów wszystkich klas objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną z podziałem na rodzaj udzielanej pomocy, dokumentację zespołu do spraw pomocy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, teczki osobowe uczniów.

 

w ciągu całego roku - według potrzeb

Kalendarium

Czwartek, 2019-11-14

Imieniny: Emila, Laury

Statystyki

  • Odwiedziny: 607957
  • Do końca roku: 47 dni
  • Do wakacji: 225 dni