Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Procedura bezpiecznego przetwarzania danych osobowych

Procedura bezpiecznego przetwarzania danych osobowych podczas pracy zdalnej
w okresie epidemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 21 w Częstochowie

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie wysokiego ryzyka naruszenia praw
i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19. Procedura ta została opracowana na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy ryzyka (załącznik nr 1) i oceny zagrożeń (załącznik nr 2 i 3) w świetle przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”). Załączniki nr 1,2 i 3 dostępne są do wglądu jedynie dla osób upoważnionych.

§ 1

Postanowienia ogólne

 • Przetwarzanie danych osobowych w ramach pracy zdalnej następuje na podstawie pisemnego polecenia pracy zdalnej wydanego przez pracodawcę. 
 • Pracownik, któremu wydano polecenie pracy zdalnej zobowiązany jest w jej trakcie
  do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami regulujących pracę jednostki systemu oświaty, zwłaszcza z polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i instrukcją zarządzania systemami informatycznymi. 
 • Pracownik zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych mu danych osobowych jedynie w celach służbowych, określonych w umowie o pracę. 
 • Zabronione jest wykorzystywanie przez pracownika udostępnionych mu danych osobowych w celach niezwiązanych z wykonywaniem zadań i obowiązków służbowych. 

§ 2

Bezpieczeństwo obszaru przetwarzania

 • Pracownik zobowiązuje się zorganizować stanowisko do pracy zdalnej w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 
 • Pracownik jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych przez niego w ramach pracy zdalnej. 
 • Pracownik zobowiązany jest do zachowania poufności informacji, na przykład podczas służbowych rozmów telefonicznych lub wideokonferencji. 
 • Pracownik zobowiązany jest do zabezpieczania dostępu do posiadanych danych służbowych przed osobami postronnymi, w tym wspólnie z nim zamieszkującymi oraz przed ich nieuprawnionym zniszczeniem lub modyfikacją. 
 • Pracownik zobowiązany jest do uniemożliwienia wglądu osobom postronnym w treści wyświetlane na ekranie sprzętu komputerowego, na przykład poprzez odpowiednie ustawienie ekranu lub zastosowanie filtru prywatyzującego. 
 • Pracownik zobowiązany jest do stosowania polityki czystego ekranu, tj. blokowania sprzętu komputerowego w razie oddalenia się od miejsca pracy. 
 • Po zakończeniu pracy na sprzęcie elektronicznym należy każdorazowo wylogować  się z programów wykorzystywanych do pracy zdalnej oraz z systemu. 
 • Pracownik zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych osobowych zawartych w dokumentacji w formie papierowej, na przykład w meblach zamykanych na klucz. 

§ 3

Bezpieczeństwo domowej sieci

 • Sprzęt komputerowy powinien być podłączony do zabezpieczonej, domowej sieci WiFi. Zabronione jest korzystanie z otwartych sieci WiFi, na przykład WiFi hotelowe,
  w galeriach handlowych czy hot-spoty w kawiarniach. 
 • Dostęp do panelu konfiguracyjnego urządzenia sieciowego oraz dostęp do sieci bezprzewodowej (sieci WiFi) powinien być zabezpieczony silnym hasłem, którym
  nie jest hasło domyślne, zdefiniowane podczas pierwszej konfiguracji urządzenia. 
 • Oprogramowanie urządzenia sieciowego powinno być regularnie aktualizowane. 
 • Możliwość konfiguracji sprzętu sieciowego z urządzeniami znajdującymi się poza siecią LAN powinna być wyłączona lub ograniczona tylko do zdefiniowanych adresów IP. 
 • Zaleca się zdefiniowanie urządzeń, które mogą uzyskać dostęp do domowej sieci WiFi,  na przykład z wykorzystaniem filtracji adresów MAC. 

§ 4

Procedura bezpiecznego logowania

 • Dostęp do sprzętu lub programu wykorzystywanego do pracy zdalnej powinien być możliwy wyłącznie z wykorzystaniem indywidualnego identyfikatora oraz hasła,
  na przykład poprzez ustawianie PIN-u lub innej formy uwierzytelnienia. 
 • Hasło do sprzętu lub programu wykorzystywanego do pracy zdalnej powinno być odpowiednio długie i złożone. Nie powinno być ono zbudowane za pomocą ciągu znajdujących się obok siebie znaków na klawiaturze lub oparte na prostych skojarzeniach związanych z użytkownikiem, na przykład numer telefonu, data urodzenia, imiona  lub nazwiska. 
 • Hasło do sprzętu lub programu wykorzystywanego do pracy zdalnej powinno  być zmieniane w cyklach 30-dniowych. 
 • Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim haseł oraz przechowywanie  ich w miejscach nie gwarantujących ich poufności. 
 • Zabronione jest domyślne zapamiętywanie hasła dostępu do konta użytkownika systemu na sprzęcie oraz programów wykorzystywanych w pracy zdalnej, w szczególności dziennika elektronicznego i platform wykorzystywanych w kształceniu na odległość. 

§ 5

Bezpieczne korzystanie z programów i platform wykorzystywanych
w pracy zdalnej (w tym wideokonferencji)

 • Użycie w pracy zdalnej danego programu/platformy wymaga pisemnej zgody pracodawcy. 
 • W przypadku udostępniania danych osobowych w programach/platformach wykorzystywanych w pracy zdalnej Administrator danych zobowiązany jest do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa ta ma zapewniać wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych  i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie spełniało wymogi wskazane w RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 
 • Programy/platformy w przypadku, których nie ma możliwości zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nie mogą być wykorzystywane
  do przetwarzania danych osobowych. 
 • W pracy zdalnej zalecane jest korzystanie z aplikacji webowych, nie desktopowych.
 • Przed rozpoczęciem korzystania z programu/platformy wykorzystywanej do pracy zdalnej pracownik zobowiązany jest do zapoznania się z ogólnymi warunkami  jej użytkowania oraz polityką prywatności. 
 • W przypadku korzystania z programów z funkcją wideokonferencji zaleca się wyłączenie opcji nagrywania i przechowywania. 
 • Przy podłączaniu się do programu z funkcją telekonferencji zalecane jest korzystanie  z kodów dostępu/PIN-ów. 
 • Przed rozpoczęciem korzystania z programów z funkcją telekonferencji zalecane  jest przeskanowanie ich systemem antywirusowym lub antymalwareowym. 
 • W trakcie korzystania z programów lub platform do pracy zdalnej należy ograniczyć ilość podawanych danych osobowych (zasada minimalizacji danych). 
 • W przypadku kiedy pracownikowi został przydzielony służbowy adres e-mail zabronione jest korzystanie przez niego z prywatnego adresu e-mail do celów służbowych. 
 • Zabrania się udostępniania dokumentów służbowych, za pomocą publicznego czatu lub innych komunikatorów. 
 • Zabrania się udostępniania w mediach społecznościowych linków do konferencji, prowadzonych zajęć i innych aktywności realizowanych w ramach pracy zdalnej. 
 • Zaleca się udostępnianie linków do konferencji, prowadzonych zajęć i innych aktywności realizowanych w ramach pracy zdalnej, na przykład poprzez wskazany adres e-mail  lub dziennik elektroniczny. 
 • Należy korzystać z opcji „poczekalnia” tak, aby kontrolować uczestników telekonferencji, w celu uniknięcia przypadkowych lub niechcianych osób. 

§ 6

Bezpieczne przechowywanie danych

 • Nośniki urządzeń mobilnych wykorzystywane w celach służbowych, w tym komputer, telefon lub tablet powinny być zaszyfrowane, na przykład za pomocą hasła. 
 • Zewnętrzne karty pamięci, a także inne nośniki danych, takie jak pendrive lub dysk zewnętrzny, wykorzystywane w celach służbowych powinny być szyfrowane,  na przykład za pomocą hasła. 
 • Zabronione jest umieszczanie danych osobowychw publicznych chmurach obliczeniowych, komunikatorach lub innych usługach dostępnych w sieci.
  W przypadku nauczycieli mogą oni jedynie publikować tam materiały edukacyjne, natomiast nie mogą przetwarzać danych osobowych uczniów i ich rodziców. 

§ 7

Ochrona przed cyberatakami

 • Sprzęt wykorzystywany do pracy zdalnej musi być wyposażony w uruchomione  i zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe. 
 • Systemy, w tym system operacyjny wykorzystywany do pracy zdalnej musi być regularnie aktualizowany. 
 • Komputer wykorzystywany do pracy zdalnej musi mieć uruchomioną zaporę sieciową. 

§ 8

Procedury bezpieczeństwa podczas pracy zdalnej

 • Zabrania się samodzielnej lub z wykorzystaniem wsparcia podmiotów zewnętrznych naprawy sprzętu wykorzystywanego do pracy zdalnej. W celu naprawy uszkodzonego sprzętu należy bezzwłocznie zwrócić go pracodawcy. 
 • Zabrania się drukowania dokumentów służbowych w punktach ksero lub z pomocą innych podmiotów czy osób trzecich. 
 • Komunikacja z uczniami, rodzicami i innymi klientami jednostki systemu oświaty powinna być prowadzona przede wszystkim za pośrednictwem wdrożonych rozwiązań teleinformatycznych, na przykład poprzez dziennik elektroniczny. 
 • Pracownik zobowiązany jest do weryfikowania nadawców wiadomości e-mailowych oraz w przypadku wątpliwości do nieotwierania załączników oraz hiperłączy znajdujących się w tekście. 
 • Podczas wysyłania korespondencji zbiorczej należy korzystać z opcji „kopia ukryta” (pole UDW – Ukryci Do Wiadomości lub BCC – Blind Carbon Copy), dzięki której odbiorcy wiadomości nie zobaczą wzajemnie swoich adresów e-mail. 
 • Pracownik zobowiązany jest do szyfrowania wiadomości e-mailowych zawierających dane osobowe i przekazywania hasła zawsze inną formą, na przykład telefonicznie. 
 • Zabronione jest przesyłanie służbowych wiadomości e-mail na prywatne konta  e-mailowe. 
 • Zabrania się włączać opcję autouzupełniania formularzy w opcjach przeglądarki internetowej. 
 • W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki „kłódka”. W tej sytuacji należy „kliknąć” na ikonę kłódki i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel. 

§ 9

Dodatkowe zalecenia do pracy zdalnej na prywatnym sprzęcie komputerowym

 • Zalecane jest stworzenie oddzielnego konta użytkownika systemu w pracy  na prywatnym sprzęcie, wykorzystywanym do pracy zdalnej. Konto użytkownika powinno posiadać ograniczone uprawnienia i być chronione silnym hasłem  oraz nie udostępniane osobom trzecim. 
 • Za legalność oprogramowania, w tym programu antywirusowego odpowiada właściciel sprzętu. 
 • Po zakończeniu okresu pracy poza miejscem jej stałego wykonywania pracownik jest zobowiązany bezzwłocznie przekazać pracodawcy wszystkie dane zapisane na prywatnym sprzęcie (dokumenty służbowe tworzone i przechowywane w pamięci komputera, pliki oraz inne posiadane informacje) związane z wykonywanymi zadaniami służbowymi, a następnie usunąć je w sposób trwały. 

§ 10

Bezpieczne przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentacji papierowej podczas pracy zdalnej

 • Dokumentacja papierowa zawierająca dane osobowe udostępniana jest pracownikowi w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych w zakresie pracy zdalnej, za zgodą pracodawcy. 
 • Pracodawca zapewnia ewidencjonowanie wydanych pracownikom dokumentów zawierających dane osobowe. 
 • Pracownik zobowiązany jest przechowywać udostępnione dokumenty papierowe przez okres niezbędny do wykonania określonego zadania podczas pracy zdalnej (zasada ograniczenia przetwarzania). Po tym czasie zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić  je pracodawcy. 
 • Podczas przenoszenia dokumentów pracownik zobowiązany jest do odpowiedniego  ich zabezpieczenia i przenoszenia dokumentów w taki sposób, aby były niewidoczne dla osób trzecich, na przykład w zabezpieczonej teczce. 
 • Pracownik zobowiązany jest do bezpiecznego niszczenia dokumentów papierowych, na przykład za pomocą niszczarki do dokumentów. Jeżeli pracownik nie posiada niszczarki dokumentów, powinien dokumenty zabezpieczyć, a po zakończeniu pracy zdalnej niezwłocznie zniszczyć je w siedzibie pracodawcy. 
 • Zabrania się pracownikowi wyrzucania papierowych dokumentów służbowych  do domowego kosza na śmieci. 

§ 11

Naruszenie ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej

 • Pracownik, który stwierdzi lub podejrzewa naruszenie ochrony danych osobowych  w systemie informatycznym lub w systemie tradycyjnym, zobowiązany  jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym administratora danych  – pracodawcę (załącznik nr 4). 
 • W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych Administrator danych prowadzi postępowanie wyjaśniające w toku, którego: 
 • ustala zakres i przyczyny naruszenia ochrony danych osobowych oraz jego ewentualne skutki; 
 • informuje i konsultuje tok postępowania z Inspektorem Ochrony Danych; 
 • podejmuje działania prewencyjne zmierzające do eliminacji podobnych incydentów w przyszłości lub zmniejszenia strat w momencie ich zaistnienia.  
 • W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych skutkującego ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki  – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu – Urząd Ochrony Danych Osobowych  oraz w pewnych przypadkach powiadamia osoby, których dane dotyczą. 
 • Jeżeli przyczyną naruszenia zasad ochrony danych osobowych było zaniedbanie  ze strony pracownika, administrator może wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne wynikające z regulaminu pracy. 
 • Zabrania się świadomego lub nieumyślnego wywoływania naruszeń przez osoby upoważnione do przetwarzania danych.

Kalendarium

Niedziela, 2020-09-27

Imieniny: Damiana, Mirabeli

Kalendarz

Wrzesień
pnwtsrczptsond
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Statystyki

 • Odwiedziny: 761211
 • Do końca roku: 95 dni
 • Do wakacji: 271 dni