Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

 1. adres do korespondencji: ul. Sabinowska 7/9; 42-202 Częstochowa,

 2. numer telefonu 34 365-85-97,

 3. adres e-mail: sp21@edukacja.czestochowa.pl,

 4. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP:  e PUAP:/szp21/SkrytkaESP

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.

 2. Dane osobowe  pochodzące z monitoringu przetwarzane są na podstawie z  art. 108 a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. e  RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły oraz ochrony mienia.

 3. Monitoring jest niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 4. Obszar monitoringu obejmuje pomieszczenia i teren wokół szkoły. Szczegółowe informacje na temat rozmieszczenia kamer dostępne są w sekretariacie szkoły.

 5. Dane z zapisu monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione instytucjom, takim jak Policja, Sąd lub Prokuratura, a w uzasadnionych przypadkach uczniom, rodzicom, pracownikom lub innym osobom obserwowanym.

 6. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres do 30 dni.

 7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do: dostępu do swoich danych; usunięcia danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych; wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).

 8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kalendarium

Środa, 2021-06-23

Imieniny: Albina, Wandy

Statystyki

 • Odwiedziny: 870476
 • Do końca roku: 191 dni
 • Do wakacji: b.d.