Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Egzamin ósmoklasisty - Rekrutacja

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH/PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 Rekrutacja do SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH/PONADGIMNAZJALNYCH w Częstochowie będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Zainteresowani (rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie) wypełniają w formie elektronicznej formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:

https://slaskie.edu.com.pl/

Otwarcie strony internetowej dla kandydatów nastąpi 13 maja 2019 r., co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości rejestrowania się.

Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 25 czerwca 2019 r. Po upływie tego terminu nie będzie już możliwości zarejestrowania się do szkół.

Żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

 Absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów!

Ważne! Pamiętajcie, że możecie zarejestrować się tylko jeden raz! Rejestracja w niewłaściwym systemie znacząco utrudni Wam prawidłową rejestrację!

Rekrutacja w roku 2019 prowadzona jest jednocześnie dla dwóch roczników, ale na podstawie dwóch różnych podstaw prawnych i do różnych klas, dlatego przygotowane zostały dwa osobne systemy.

Do pierwszego systemu prowadzi przycisk z lewej strony – to system dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą nową 8-letnią szkołę podstawową. Jeśli ten przypadek dotyczy Ciebie, kliknij umieszczony powyżej przycisk w kolorze niebieskim.

Drugi system, do którego prowadzi przycisk po prawej stronie, jest przeznaczony dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą 3 klasę gimnazjalną (otrzymają świadectwo ukończenia gimnazjum). Jeśli ten przypadek dotyczy Ciebie, kliknij umieszczony powyżej przycisk w kolorze zielonym.

Pamiętajcie, że na podjęcie ostatecznych decyzji macie dużo czasu, gdyż proces wyboru szkół i składania podań będzie trwał od 13 maja br. do 25 czerwca br. (nie zostawiajcie tego jednak na ostatnią chwilę).

Jeśli Wasza macierzysta szkoła podstawowa/gimnazjum wprowadzała dane osobowe kandydatów do systemu naboru elektronicznego powinniście otrzymać w niej login i hasło do swojego konta.

Jeśli szkoła nie zakładała dla Was konta powinniście to zrobić samodzielnie, zapamiętując login i ustalone przez siebie hasło.

Zanim jednak cokolwiek będziecie wykonywali w systemie zapoznajcie się dokładnie z filmikiem instruktarzowym oraz z informacjami, które od 13 maja będą dostępna na stronie https://slaskie.edu.com.pl/ Opisano w nich szczegółowo kolejne kroki postępowania i najważniejsze terminy związane z rekrutacją.

 Filmik dla Kandydata do szkoły średniej:

 https://youtu.be/5eoWyr2sjK4

 Absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów,

życzymy Wam trafnych wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną, jak najlepszych wyników na zakończenie szkoły oraz realizacji wytyczonych celów.


 Kandydat do szkoły ponadpodstawowej może składać dokumenty do trzech szkół.

 Uczeń uczestniczący w rekrutacji elektronicznej wprowadza wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

 Uczniowie są przyjmowani do wybranej klasy w kolejności zgodnej z sumą punktów (uzyskanych w rekrutacji) do wyczerpania limitu miejsc.

 W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje dyrektor szkoły ponadpodstawowej.

 A.     Dokumentacja składana w szkole ponadpodstawowej:

- wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej,

-świadectwo ukończenia szkoły podstawowej zawierające informacje o ewentualnych następujących osiągnięciach ucznia:

 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 • uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursach wiedzy organizowanych na poziomie ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przez Kuratorów Oświaty,
 • osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym,
 • aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – wpisana na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

-zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie – w przypadku wyboru przez ucznia technikum lub i/lub branżowej szkoły I stopnia,

-umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego od 1 września 2019 r. – w przypadku wyboru przez ucznia, przyszłego pracownika młodocianego, nauki zawodu,

-opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinia lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza – w przypadku wyboru przez ucznia klasy sportowej lub szkoły mistrzostwa sportowego.

 Ponadto w szczególnych przypadkach, orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej:

-opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia – dotyczy kandydatów z problemami zdrowotnymi,

-opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnianie młodocianego w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu – dotyczy uczniów, którzy nie ukończą 15 lat przed 1 stycznia 2020 r. i wybierają kontynuowanie nauki w szkole branżowej I stopnia oraz naukę u pracodawcy,

-orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w poradni psychologiczno-pedagogicznej – dotyczy uczniów z niepełnosprawnością,

-orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – dotyczy uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

-inne opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 B.     Kryteria rekrutacji

 O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatniej klasie szkoły podstawowej – max 100 pkt, (zasada obliczania punktów: 0,35 punktu za każdy uzyskany procent wyników egzaminu ósmoklasisty z jęz. polskiego i matematyki, 0,30 punktu za każdy procent uzyskany z języka obcego nowożytnego),
 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z 4 (czterech) przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej– max 72 pkt:
  • obligatoryjnie dla wszystkich uczniów – ocena z języka polskiego i matematyki,
  • pozostałe dwa przedmioty, z których oceny są uwzględniane w procesie rekrutacji ustala szkolna komisja rekrutacyjna, w zależności od typu szkoły i rodzaju klasy.

Obowiązująca punktacja za oceny:

- ocena celująca                      18 pkt

- ocena bardzo dobra            17 pkt

- ocena dobra                         14 pkt

- ocena dostateczna              8 pkt

- ocena dopuszczająca          2 pkt

 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 28 pkt
 • za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim  organizowanym przez kuratorów oświaty: za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt, za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt, za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt, jednego tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt, dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt, jednego tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt, jednego tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt,
 • za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: a/międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt, b/krajowym – przyznaje się 3 pkt, c/ wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt, d/ powiatowym- przyznaje się 1 pkt,
 • w przypadku gdy uczeń ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie , na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu w zawodach wiedzy , artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt,
 • w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 pkt.

 W postępowaniu kwalifikacyjnym uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego i matematyki, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i za oceny wyrażone w stopniu: a/ celującym – przyznaje się po 35 pkt, b/ bardzo dobrym – przyznaje się po 30 pkt, c/ dobrym – przyznaje się po 25 pkt, d/ dostatecznym – przyznaje się po 15 pkt, e/ dopuszczającym – przyznaje się po 10 pkt. Za ocenę z języka obcego nowożytnego przyznaje się: 30 pkt za ocenę celującą, 25 pkt za ocenę bardzo dobrą, 20 pkt za ocenę dobrą, 10 pkt za ocenę dostateczną, 5 pkt za ocenę dopuszczającą.

 Przy przyjmowaniu do szkół ponadpodstawowych, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

1/ uczniowie z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku

     kształcenia ze względu na stan zdrowia. Te problemy zdrowotne muszą być potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni

     specjalistycznej,

2/ następnie uczniowie z rodzin, gdzie występuje:

-wielodzietność rodziny kandydata;

-niepełnosprawność kandydata;

-niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

-niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

-niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

-samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

-objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 Terminy związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych

 Termin złożenia wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej

od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.

Termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej j o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (ew. kopie)

od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.

Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

16 lipca 2019 r.

Termin wydania przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (technikum, BS I stopnia) skierowania na badania lekarskie zakwalifikowanemu kandydatowi, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze danej szkoły:

16 lipca 2019 r. do 18 lipca 2019 r.

Termin złożenia potwierdzenia przez rodzica kandydata/pełnoletniego kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone) oraz zaświadczenia lekarskiego (dot. technikum i BS I stopnia) zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia
praktycznej nauki zawodu:

od 16 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r.

Termin ogłoszenia listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

25 lipca 2019 r.

Termin uzupełniającej rekrutacji:

od 25 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.

Adres strony elektronicznej rekrutacji: https://slaskie.edu.com.pl/

W przypadku pytań i wątpliwości, dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej; Częstochowa ul. Łukasińskiego 40,  tel: (34) 361-93-92;  kom. 533-377-180

http://ciz.ids.czest.pl             e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

 


Egzamin ósmoklasisty  w 2019 roku.


Drogi ósmoklasisto!
 
Zachęcam Cię do zapoznania się z limitami punktowymi 2018 do szkół ponadpodstawowych w Częstochowie.

 

 Harmonogram, komunikaty i informacje:

 Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2019 r.

 https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

  Informacje na temat rekrutacji (punktacji) do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się na stronie:

 https://men.gov.pl/pl/rekrutacja


Materiały pomocne w przygotowaniu się do egzaminu ósmoklasisty:

Przykładowe arkusz dosępne na stronach OKE Jaworzno:

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/component/content/article/256-egzaminy/egzamin-osmoklasisty/855-egzamin-osmoklasisty-arkusze-probnego-egzaminu-2

 Oraz materiały dodatkowe:

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/258-egzamin-osmoklasisty/853-egzamin-osmoklasisty-materialy-dodatkowe

 

Kalendarium

Niedziela, 2019-09-15

Imieniny: Albina, Lolity

Kalendarz

Statystyki

 • Odwiedziny: 580541
 • Do końca roku: 107 dni
 • Do wakacji: b.d.