Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie jest: Dyrektor SP nr 21, ul. Sabinowska 7/9, 42-202 Częstochowa.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoły Podstawowej nr 21 w Częstochowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych p. Justyną Sprycha za pośrednictwem adresu iodjs@sod.edu.pl
 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. aogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Szkole Podstawowej Nr 21 w Częstochowie.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, mogą być profilowane.

 

 

                                                                     ………………………………….

                                                                                                    (przyjęłam/przyjąłem do wiadomości)

 

Kalendarium

Środa, 2019-03-27

Imieniny: Ernesta, Jana

Statystyki

 • Odwiedziny: 404546
 • Do końca roku: 279 dni
 • Do wakacji: 86 dni