Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla uczniów i ich rodziców

……………………………………..

                                                                                                                 Imię i nazwisko

 INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowychprzez administratora danych,   tj. Szkołę Podstawową nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiegow Częstochowie  ul. Sabinowska 7/9 w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych    i wychowawczych w placówce oraz zapewnienia bezpieczeństwa, kontaktów związanych   z życiem i działalnością szkoły i stanem zdrowia dziecka itp. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

………………………………….

                                                                                               Data i podpis

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)  i ustawy z  dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 poz. 1000 informuję, że:

 

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych i Państwa dzieci  jest Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie, ul. Sabinowska 7/9, tel: 34 3658597, mail: sp21@edukacja.czestochowa.pl
 2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP nr 21 w Częstochowie panią Justyną Sprycha możliwy jest pod adresem email (adres e-mail): iodjs@sod.edu.pl
 3. Dane osobowe Państwa  i Państwa dzieci będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,cogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz Ustawy  o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Państwa dane osobowe i ucznia przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Częstochowie.
 5. Posiada Pan/i  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,   tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. a w pozostałych przypadkach dobrowolne.
 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, mogą być profilowane, np. przy przyjęciu do klasy sportowej lub podziału na grupy językowe.

                                                                       

                                                                     ………………………………….

                                                                                                    (przyjęłam/przyjąłem do wiadomości)

Kalendarium

Środa, 2019-03-27

Imieniny: Ernesta, Jana

Statystyki

 • Odwiedziny: 404534
 • Do końca roku: 279 dni
 • Do wakacji: 86 dni