Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla najemców i kontrahentów

……………………………………..

                                                                                                                                  Imię i nazwisko/ nazwa firmy

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  DLA NAJEMCÓW I KONTRAHENTÓW

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  przez administratora danych, tj. Szkołę Podstawową nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego  w Częstochowie ul. Sabinowska 7/9  w celu w celu związanym z realizacją umowy i w celu kontaktów związanych z realizacja umowy. Podaję dane osobowe dobrowolnie  i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

………………………………….

                                                                                               Data i podpis

 

Klauzula informacyjna stosowane przy umowach z wykonawcami, kontrahentami.

      Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie jest: Dyrektor SP nr 21, ul. Sabinowska 7/9, 42-202 Częstochowa.
 2.  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoły Podstawowej nr 21 w Częstochowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się   z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych p. Justyną Sprycha za pośrednictwem adresu iodjs@sod.edu.pl
 3.  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu realizacji umowy.
 4. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy     ( czas realizacji + 5 lat jako okres gwarancyjny i kontrolny).
 6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy/ umowy- zlecenia/ umowy o dzieło.

 

 

………………………………….

                                                                                                                 (przyjęłam/przyjąłem do wiadomości)

 

Kalendarium

Środa, 2019-03-27

Imieniny: Ernesta, Jana

Statystyki

 • Odwiedziny: 404550
 • Do końca roku: 279 dni
 • Do wakacji: 86 dni