Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla emerytów

 

……………………………………..

                                                                                                                                                                                       Imię i nazwisko

 INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA EMERYTÓW

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowychprzez administratora danych, tj. Szkołę Podstawową nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiegow Częstochowie ul. Sabinowska 7/9 w celu przyznawania świadczeń socjalnych z ZFŚS, kontaktów związanych z przyznawaniem świadczeń z ZFŚS. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne    z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

………………………………….

                                                                                                                                                                                                  Data i podpis

 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)  i ustawy z  dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 poz. 1000 informuję, że:

 

1        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 21  im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie, ul. Sabinowska 7/9, tel: 34 3658597, mail: sp21@edukacja.czestochowa.pl

2        Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP nr 21 w Częstochowie panią Justyną Sprycha możliwy jest pod adresem email (adres e-mail): iodjs@sod.edu.pl

3        Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  oraz art. 53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967 w celu przyznawania świadczeń socjalnych z ZFŚS.

4        Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych.  np. BFO.

5        Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 5 lat.

6        Posiada Pan/i prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania informacji czy i które dane są przetwarzane,
  • poprawienia lub sprostowania danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7        Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe  ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

………………………………….

                                                                                                                        (przyjęłam/przyjąłem do wiadomości)

Kalendarium

Środa, 2019-03-27

Imieniny: Ernesta, Jana

Statystyki

  • Odwiedziny: 404603
  • Do końca roku: 279 dni
  • Do wakacji: 86 dni