Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników

……………………………………..

                                                                                                                                                                                                      Imię i nazwisko

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA PRACOWNIKÓW

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowychprzez administratora danych, tj. Szkołę Podstawową nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiegow Częstochowie ul. Sabinowska 7/9 w celu w celu związanym z zatrudnieniem, w celu przyznawania świadczeń socjalnych  z ZFŚS oraz zapewnienia bezpieczeństwa i organizacji pracy, kontaktów służbowych   i przesyłania informacji związanych z pracą szkoły, szkoleniami, konkursami itp. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się     z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

………………………………….

                                                                                                                                                                                      Data i podpis

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)  i ustawy z  dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 poz. 1000 informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 21  im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie, ul. Sabinowska 7/9, tel: 34 3658597, mail: sp21@edukacja.czestochowa.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP nr 21 w Częstochowie panią Justyną Sprycha możliwy jest pod adresem email (adres e-mail): iodjs@sod.edu.pl
 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia  26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu związanym  z zatrudnieniem, w celu przyznawania świadczeń socjalnych z ZFŚS oraz zapewnienia bezpieczeństwa i organizacji pracy.
 4. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione   do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych.  np. ZUS, firma ubezpieczeniowa, organ prowadzący i nadzorujący, SIO, PIP, BFO, medycyna pracy.
 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 50 lat.
 6. Posiada Pan/i prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania informacji czy i które dane są przetwarzane,
 • poprawienia lub sprostowania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

       7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe  ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

………………………………….

                                                                                                                                                                            (przyjęłam/przyjąłem do wiadomości)

Kalendarium

Środa, 2019-03-27

Imieniny: Ernesta, Jana

Statystyki

 • Odwiedziny: 404617
 • Do końca roku: 279 dni
 • Do wakacji: 86 dni