Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 W CZĘSTOCHOWIE

 

§ 1
1. Świetlica szkolna stanowi pozalekcyjną formę działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły.
2. Do głównych zadań świetlicy należy:
1) zapewnienie opieki wychowawczej uczniom szkoły,
2) tworzenie warunków do nauki własnej oraz umożliwienie uczniom korzystania z pomocy w nauce,
3) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
4) kształtowanie właściwych postaw i kontaktów interpersonalnych.
3. Do szczegółowych zadań świetlicy należy:
1) zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych,
2) uczestnictwo w zajęciach świetlicowych: rekreacyjnych, relaksacyjnych, plastycznych, technicznych, komputerowych, ruchowych i innych,
3) możliwość uczestnictwa wychowanków w zajęciach rozwijających talenty, pasje, zainteresowania,
4) umożliwienie uczniom uczestnictwa w grach i zabawach dydaktycznych i ruchowych,
5) rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, integracji zespołowej,
6) zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów,
7) pomoc w nauce i odrabianiu zadań,
8) prowadzenie zajęć promujących zdrowy tryb życia, przeciwdziałających agresji i przemocy,
9) współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły,
10) rozwijanie empatii, kreatywności, twórczej inwencji,
11) umożliwienie korzystania ze szkolnej stołówki.

§ 2
1. Ze świetlicy korzystają uczniowie szkoły:
1) w szczególności dzieci rodziców pracujących zawodowo – na wniosek rodziców
2) ze względu na inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole – na wniosek rodziców
3) świetlica szkolna może objąć opieką wychowawczą również dzieci, które nie zostały zapisane do świetlicy, według zasad ustalonych z wychowawcami klas.
4) w świetlicy przebywają również uczniowie nie uczestniczący w zajęciach religii, zwolnieni z basenu czy zajęć wychowania fizycznego.
5) świetlica zapewnia też opiekę podczas nieobecności nauczycieli.
2. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych na początku roku szkolnego.
3. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się uczniów w oparciu o wniosek rodziców. Powyższy wniosek stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Można go pobrać w sekretariacie, ze strony internetowej i składać do 25 sierpnia.
4. O przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej decydują wychowawcy w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
5. Świetlica szkolna jest również czynna w czasie roku szkolnego, w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami rodziców.
6. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 dzieci.

§ 3
1. Dziecko zakwalifikowane do świetlicy jest zobowiązane do:
1) uczestniczenia w zajęciach świetlicowych,
2) przestrzegania zapisów regulaminu świetlicy,
3) wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy,
4) aktywności podczas zajęć,
5) kulturalnego zachowania w świetlicy i stołówce szkolnej,
6) kulturalnego zachowania wobec wychowawców, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów,
7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej,
8) każdorazowego zgłaszania wyjścia ze świetlicy, nieoddalania się samowolnie z pomieszczeń świetlicy  i stołówki szkolnej,
9) dbania o porządek w świetlicy po zakończonych zajęciach,
10) dbania o porządek w stołówce szkolnej po zakończonym posiłku.

§ 4
1. Wychowawcy każdego roku przygotowują roczny plan zajęć świetlicowych.
2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki i Koncepcją pracy szkoły.
3. Rodzice mają prawo do zapoznania się z planem i wnioskowania w sprawach świetlicy, w tym w sprawie Planu pracy świetlicy.
4. Zadania wychowawców świetlicy:
1) zapewnienie opieki uczniom przebywającym w świetlicy,
2) współpraca z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem,
3) współpraca z rodzicami uczniów,
4) realizowanie zadań ujętych w planie pracy świetlicy,
5) organizowanie zajęć wychowawczych, integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i innych,
6) włączanie się w realizację Programu Wychowawczego i Profilaktyki Szkoły

§ 5
1. Rodzice  zapoznają się  z regulaminem świetlicy. Składając podpis w karcie zgłoszenia, rodzice zobowiązują się do jego przestrzegania i wyrażają zgodę na jego przepisy.
2. Dziecko przyjmowane do świetlicy powinno być zdrowe.
3. W przypadku choroby dziecka w trakcie jego pobytu w świetlicy rodzice niezwłocznie odbierają dziecko ze świetlicy.
4. Przyprowadzać lub odbierać dzieci mogą także upoważnione na piśmie przez rodziców osoby, które mają zdolność do czynności prawnych (w myśl Kodeksu drogowego osoby powyżej  10 lat),
5. Osoba upoważniona do odbioru ucznia ze świetlicy, zwłaszcza po raz pierwszy, powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości  i na żądanie pracowników świetlicy okazać go.
6. Dzieci są odbierane ze świetlicy w godzinach zadeklarowanych przez rodziców
7. Rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawców świetlicy o każdorazowym odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy, zawartego w karcie zapisu (np. ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub możliwość odebrania dziecka przez inne niż wskazane osoby).
8. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy.
9. Dziecko pozostaje w świetlicy, dopóki nie zostanie odebrane przez uprawnioną do tego osobę.
10. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane w ustalonych godzinach pracy świetlicy, wychowawcy kontaktują się  z rodzicami dziecka w celu wyjaśnienia przyczyn jego nieodebrania. Po konsultacji  z rodzicami dziecko nadal przebywa w szkole, czekając na rodziców  lub inne wskazane osoby, pod opieką wychowawców. W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu   z rodzicami wychowawcy informują dyrektora i najbliższy komisariat policji.
11. Wychowawca/nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Wychowawca powiadamia o zaistniałej sytuacji policję.

§ 6
W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
1) regulamin świetlicy,
2) roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,
3) tygodniowy rozkład zajęć,
4) dzienniki zajęć,
5) karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej,
6) sprawozdania z działalności świetlicy,

 

Kalendarium

Piątek, 2020-08-14

Imieniny: Alfreda, Maksymiliana

Kalendarz

Sierpień
pnwtsrczptsond
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Statystyki

  • Odwiedziny: 742523
  • Do końca roku: 139 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!