Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice podopiecznych, jak i podopieczni będą mogli bardziej zaangażować się w życie placówki.


BO

Zapraszamy serdecznie i zachęcamy do głosowania.

BUDŻET OBYWATELSKI

W ramach tegorocznego Budżetu obywatelskiego dwa zadania dotyczą naszej placówki.

 1. Zadanie ogólnomiejskie  Nr 233 Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 21 w Częstochowie.
 2. Zadanie dzielnicowe Nr 588 Bezpieczeństwo uczniów i rodziców w SP21 w Częstochowie. Dotyczy budowy nowego ogrodzenia szkoły oraz likwidacji muru po prawej stronie od furtki do drzwi wejściowych.

Głosowanie odbędzie się od 6 do 25 września. Zapraszamy do "londyńczyka", który dzielnicę Stradom odwiedzi 19.09 w godzinach od 12.00-16.00 będzie przy Kościele NSJ na Stradomiu przy ulicy Koscielnej, a w godzinach od 16.00-18.00 przy OSP Kawodrza przy ulicy Konwaliowej.

Głosować może każda mieszkanka i mieszkaniec Częstochowy, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończyli 13 lat.

Liczy się każdy głos!!!

 


Szanowni Rodzice

 MOPS w Częstochowie,
Sekcja Usług Środowiskowych, informuje, że:

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty

528,00 zł netto.

Nadmieniamy, iż przyjmowane i rozpatrywane będą tylko wnioski zawierające wszystkie niezbędne informacje, (wymienione w druku wniosku) zawierające niezbędne załączniki.

 Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć u pedagoga szkolnego najpóźniej do dnia 10.09.2019r.

 Czyste druki do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły w zakładce "Stypendium".

 Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy MOPS,
Sekcji Usług Środowiskowych przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 pokój nr. 4: tel.
(34) 372-42-04.


Informacja

Od 26 marca 2019 r. w godzinach 16.30 – 18.30 w Szkole Podstawowej nr 7 w Częstochowie, przy ul. Zamenhofa 23 uruchomiony zostanie V Środowiskowy Punkt Informacyjny o Szkołach Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych.

Swoją ofertę przedstawią dwadzieścia cztery szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe - licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia. Uczniowie będą mieli okazję skorzystać z indywidualnych konsultacji z nauczycielami uczącymi w tychże szkołach. Będą mieli okazję uzyskać rzetelne informacje nt. zasad rekrutacji do poszczególnych szkół.

Dojazd do Szkoły Podstawowej nr 7:

 1. Linie autobusowe: przystanek „Estakada” (m.in. 12, 10, 20, 24, 31, 32)
 2. Linie tramwajowe 1, 2: przystanek „Plac Orląt Lwowskich” (w kierunku Huty  „Częstochowa”)

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty


w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019.

Wszystkie załączniki znajdują się na stronie:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/decyzja-slaskiego-kuratora-oswiaty-2/


 

NABÓR DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2019/2020

NABÓR DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 


 

  Strona www naboru elektronicznego:

W dniu 1 marca 2019 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2019 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2019 r. o godz. 15.00.

Strona dla rodziców będzie otwarta 1 marca 2019r. o godz. 9:00

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączonych plikach:

Kryteria rekrutacji

Terminy naboru

Zasady ogólne

 


Na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie zamieszczono wyszukiwarkę zawodów „Wybieram zawód dla siebie"

https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/

Informator o szkolnictwie branżowym” z terenu Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2019/2020). Narzędzie to ułatwi uczniom podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej. 
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji
 1

  Ciekawa lekcja wf oraz iście sportowe przeżycie.

Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 21 w Częstochowie odwiedził Adrian Franc, wicemistrz świata Freestyle football.

Relacja z występu:

http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=26086


Warto zobaczyć:

https://www.youtube.com/watch?v=UyuwEydKI_M

https://www.youtube.com/watch?v=hWuxcmeNo3M


„Odkryj w sobie talent!”

Nasza szkołą bierze udział w projekcie pn. „Odkryj w sobie talent!”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej w zakładce - Odkryj w sobie talent.
Szczegółowe informacje w pliku do pobrania tutaj.


Egzamin ósmoklasisty  w 2019 roku.

Harmonogram, komunikaty i informacje:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 

Informacje na temat rekrutacji (punktacji) do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się na stronie:

https://men.gov.pl/pl/rekrutacja


INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

(dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej)

 Kandydat do szkoły ponadpodstawowej może składać dokumenty do trzech szkół.

 Uczeń uczestniczący w rekrutacji elektronicznej wprowadza wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

 Uczniowie są przyjmowani do wybranej klasy w kolejności zgodnej z sumą punktów (uzyskanych w rekrutacji) do wyczerpania limitu miejsc.

 W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje dyrektor szkoły ponadpodstawowej.

 A.     Dokumentacja składana w szkole ponadpodstawowej:

- wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej,

-świadectwo ukończenia szkoły podstawowej zawierające informacje o ewentualnych następujących osiągnięciach ucznia:

 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 • uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursach wiedzy organizowanych na poziomie ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przez Kuratorów Oświaty,
 • osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym,
 • aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – wpisana na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

-zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie – w przypadku wyboru przez ucznia technikum lub i/lub branżowej szkoły I stopnia,

-umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego od 1 września 2019 r. – w przypadku wyboru przez ucznia, przyszłego pracownika młodocianego, nauki zawodu,

-opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinia lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza – w przypadku wyboru przez ucznia klasy sportowej lub szkoły mistrzostwa sportowego.

 Ponadto w szczególnych przypadkach, orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej:

-opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia – dotyczy kandydatów z problemami zdrowotnymi,

-opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnianie młodocianego w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu – dotyczy uczniów, którzy nie ukończą 15 lat przed 1 stycznia 2020 r. i wybierają kontynuowanie nauki w szkole branżowej I stopnia oraz naukę u pracodawcy,

-orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w poradni psychologiczno-pedagogicznej – dotyczy uczniów z niepełnosprawnością,

-orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – dotyczy uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

-inne opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 B.     Kryteria rekrutacji

 O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatniej klasie szkoły podstawowej – max 100 pkt, (zasada obliczania punktów: 0,35 punktu za każdy uzyskany procent wyników egzaminu ósmoklasisty z jęz. polskiego i matematyki, 0,30 punktu za każdy procent uzyskany z języka obcego nowożytnego),
 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z 4 (czterech) przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej– max 72 pkt:
  • obligatoryjnie dla wszystkich uczniów – ocena z języka polskiego i matematyki,
  • pozostałe dwa przedmioty, z których oceny są uwzględniane w procesie rekrutacji ustala szkolna komisja rekrutacyjna, w zależności od typu szkoły i rodzaju klasy.

Obowiązująca punktacja za oceny:

- ocena celująca                      18 pkt

- ocena bardzo dobra            17 pkt

- ocena dobra                         14 pkt

- ocena dostateczna              8 pkt

- ocena dopuszczająca          2 pkt

 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 28 pkt
 • za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim  organizowanym przez kuratorów oświaty: za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt, za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt, za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt, jednego tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt, dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt, jednego tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt, jednego tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt,
 • za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: a/międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt, b/krajowym – przyznaje się 3 pkt, c/ wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt, d/ powiatowym- przyznaje się 1 pkt,
 • w przypadku gdy uczeń ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie , na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu w zawodach wiedzy , artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt,
 • w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 pkt.

 W postępowaniu kwalifikacyjnym uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego i matematyki, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i za oceny wyrażone w stopniu: a/ celującym – przyznaje się po 35 pkt, b/ bardzo dobrym – przyznaje się po 30 pkt, c/ dobrym – przyznaje się po 25 pkt, d/ dostatecznym – przyznaje się po 15 pkt, e/ dopuszczającym – przyznaje się po 10 pkt. Za ocenę z języka obcego nowożytnego przyznaje się: 30 pkt za ocenę celującą, 25 pkt za ocenę bardzo dobrą, 20 pkt za ocenę dobrą, 10 pkt za ocenę dostateczną, 5 pkt za ocenę dopuszczającą.

 Przy przyjmowaniu do szkół ponadpodstawowych, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

1/ uczniowie z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku

     kształcenia ze względu na stan zdrowia. Te problemy zdrowotne muszą być potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni

     specjalistycznej,

2/ następnie uczniowie z rodzin, gdzie występuje:

-wielodzietność rodziny kandydata;

-niepełnosprawność kandydata;

-niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

-niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

-niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

-samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

-objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 Terminy związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych

 Termin złożenia wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej

od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.

Termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej j o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (ew. kopie)

od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.

Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

16 lipca 2019 r.

Termin wydania przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (technikum, BS I stopnia) skierowania na badania lekarskie zakwalifikowanemu kandydatowi, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze danej szkoły:

16 lipca 2019 r. do 18 lipca 2019 r.

Termin złożenia potwierdzenia przez rodzica kandydata/pełnoletniego kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone) oraz zaświadczenia lekarskiego (dot. technikum i BS I stopnia) zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia
praktycznej nauki zawodu:

od 16 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r.

Termin ogłoszenia listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

25 lipca 2019 r.

 Termin uzupełniającej rekrutacji:

 od 25 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.

  Adres strony elektronicznej rekrutacji: https://slaskie.edu.com.pl

 W przypadku pytań i wątpliwości, dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej; Częstochowa ul. Łukasińskiego 40,  tel: (34) 361-93-92;  kom. 533-377-180

http://ciz.ids.czest.pl             e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

Kalendarium

Wtorek, 2019-09-17

Imieniny: Franciszka, Lamberty

Kalendarz

Statystyki

 • Odwiedziny: 581435
 • Do końca roku: 105 dni
 • Do wakacji: 283 dni